Mbhashe Wethu News

Mbhashe Wethu News liphephanda le internet eliphantsi kwe Mbhashe Online nelizimisele ukupapasha iindaba ezenzeka kwingingqi yo Masipala wase Mbhashe (Dutywa, Gatyana, Xhorha) nengingqi ezingqongileyo. Eliphephandaba le internet lipapasha ngolwimi lwesiXhosa ubukhulu becala, likwasebenzisa nesingesi kumanqaku esiwafumene kwabanye abashicileli. Iinjongo zethu siyi Mbhashe Wethu News kukucholachola phantse zonke iindaba ezingapapashwayo ngamaphephandaba ashicilela kulommandla, nokuthi sibalise ngendaba ezikhuthazayo, izinto ezakhayo nangezinto ezenzeka kwindawo esihlala kuzo apha eMbhashe.

Mbhashe Wethu News – Iindaba zenu, Ziindaba zethu

Read our local news on the following tabs

MBHASHE NEWS

ONLINE NEWSPAPER