Mbhashe News liphephanda le internet eliphantsi ko Mbhashe Online nelizimisele ukupapasha iindaba ezenzeka kwingingqi yo Masipala wase Mbhashe (Dutywa, Gatyana, Xhorha) nengingqi ezingqongileyo. Eliphephandaba le internet lipapasha ngolwimi lwesiXhosa ubukhulu becala, likwasebenzisa nesiNgesi kumanqaku esiwafumene kwabanye abashicileli. Iinjongo zethu siyi Mbhashe News kukucholachola phantse zonke iindaba ezingapapashwayo ngamaphephandaba ashicilela kulommandla, nokuthi sibalise ngendaba ezikhuthazayo, izinto ezakhayo nangezinto ezenzeka kwindawo esihlala kuzo apha eMbhashe.

 

Mbhashe  News – Iindaba zethu

 

Read our local news on the following platforms.

 

MBHASHE  NEWS

 

 

 

COMMUNITY NEWS